I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Finału 2 sezonu Ligi Cyber Twierdzy z ISSA Polska)” (dalej: "Konkurs") jest ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw d. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych’ w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Regon: 140415280,  KRS: 241292, NIP: 9512207223 zwany w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne
posiadające pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, które są uczestnikami Finału 2 sezonu Ligi Cyber Twierdzy (dalej : “Finał LCT 2”).
4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
b) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) powyżej, to jest osoba będąca wobec takiej
osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osoba
pozostającą w stosunku przysposobienia, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony podczas Finału 2 sezonu Ligi Cyber Twierdzy (https://cybertwierdza.cybsecurity.org/final-sezonu-liga-cyber-twierdza/) w Warszawie w dniu 30 września 2022 (dalej: „Czas trwania Konkursu”).

III. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W
skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

IV. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne. Nagrody zostaną rozlosowane wśród drużyn, które  fizycznie uczestniczyły (ich reprezentanci wzięli udział osobiście w rozgrywce finałowej). Zajęte miejsce nie ma wpływu na losowanie.
2. Przedstawiciel Organizatora wylosuje 3 drużyny. Każda z wylosowanych drużyn otrzyma nagrodę w wysokości 555 pln (pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) /na drużynę/ oraz roczne Członkostwo w ISSA Polska dla każdego z członków wylosowanej drużyny.
2.Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie w trakcie całości trwania
Konkursu podczas „Finał LCT 2”.
3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym
przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii,
zryczałtowanego podatku dochodowego. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego.
4. Wartość wyżej wymienionych nagród jest wartością brutto. Nagroda netto zostanie przekazana przelewem bankowym na konto kapitana drużyny zgodnie z obowiązującym prawem.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest fizyczny udział w Finale 2 sezonu Ligi Cyber Twierdzy w dniu 30 września 2022 organizowanym przez Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń (https://cybertwierdza.cybsecurity.org/, https://cybertwierdza.cybsecurity.org/liga-cyber-twierdza/  oraz https://cybertwierdza.cybsecurity.org/final-sezonu-liga-cyber-twierdza/)). Osoba/zespół uczestniczący w konkursie czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). 
2. Spośród wszystkich obecnych fizycznie Uczestników Organizator konkursu (ISSA Polska) wyłoni w dniu 30 września 2022 zwycięzców losując 3 (trzy) drużyny z pośród Uczestników.
3. Organizator Finału 2 sezonu Ligi Cyber Twierdzy (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń) przekaże dane kontaktowe (adresy mailowe) kapitanów drużyn, które zostały wylosowane.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się w dniu 30 września 2022 w trakcie trwania konkursu lub najpóźniej następnego dnia roboczego.
2. Organizator skontaktuje się e-mailowo bądź telefonicznie ze Zwycięzcami w terminie najpóźniej do
dnia 12 października 2022 roku.
3. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do
dyspozycji Organizatora.

VII. ODBIÓR NAGRÓD
1. Odbiór Nagród następuje poprzez przelew bankowy.
2. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie
będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora
do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych
Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy
treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych
osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

IX. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą
być składane na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w danej edycji.
Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer
telefonu składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji
rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe
szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w trakcie
trwania konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy
czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu
i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu
Organizator będzie informować na stronie internetowej https://www.issa.org.pl