Głównym celem ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw bezpieczeństwa systemów informacyjnych jest promowanie zasad i praktyk, które zapewnią poufność, integralność i dostępność zasobów informacyjnych. Aby osiągnąć ten cel, członkowie Stowarzyszenia muszą spełniać najwyższe kryteria etyczne. W związku z tym ISSA Polska ustanawia Kodeks Etyki, którego przestrzeganie jest warunkiem koniecznym członkostwa w Stowarzyszeniu.

Jako kandydat oraz członek ISSA Polska oświadczam, iż przestrzegałem i zobowiązuję się do przestrzegania w przyszłości następujących zasad:

  • wykonuję wszystkie czynności i zobowiązania zawodowe w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami etyki;
  • propaguję aktualnie najlepsze praktyki i standardy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji;
  • zachowuję poufność informacji napotkanych w trakcie wykonywania czynności zawodowych;
  • czynności i obowiązki zawodowe wykonuję uczciwie i z zachowaniem wszelkiej staranności;
  • nie podejmuję żadnych działań, które mogą prowadzić do konfliktu interesów lub w inny sposób naruszyć dobre imię pracodawcy, społeczności związanej z ochroną informacji lub Stowarzyszenia; oraz
  • nie naruszam umyślnie dobrego imienia zawodowego innych członków Stowarzyszenia, klientów lub pracodawców.