English version: download PDF document

Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych
STATUT
Przyjęty dnia 21.05.2012 uchwałą Walnego Zgromadzenia nr WZ/1/2012 
INFORMATION SYSTEMS SECURITY ASSOCIATION
ISSA Polska
Warszawa, 21 maja 2012 roku - zmodyfikowany w dniu 05 października 2022 uchwałami NWZ/3/2022 oraz NWZ/4/2022

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie będzie działało pod nazwą „ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.
Stowarzyszenie ma prawo występować pod skróconą nazwą „ISSA Polska”.

§ 3.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.

§ 4.
Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji.

§ 5.
Członkowie stowarzyszenia mają prawo używania odznaki członkowskiej. Stowarzyszenie ma prawo nadawania odznaki honorowej osobom zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia.

§ 6.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7.
Celem ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych, a w szczególności poprzez:
- dostarczanie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
- edukację i promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
- opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz
- propagowanie potrzeby bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizację zebrań członków stowarzyszenia w celu umożliwienia poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
- organizację konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów poświęconych problematyce bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
- publikacje materiałów dotyczących problematyki bezpieczeństwa informacji,
- promocję w prasie fachowej i poprzez udział w konferencjach i seminariach dotyczących problematyki bezpieczeństwa informacji,
- inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

§ 9.
Realizację swoich celów statutowych Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 10.
Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 11.
Członkostwo jest uwarunkowane udziałem w realizacji celów postawionych sobie przez Stowarzyszenie zawartych w Rozdziale II i przestrzeganiem Statutu.

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Aktywnych,
2. Członków Studentów,
3. Członków CSO Council,
4. Członków Stowarzyszonych,
5. Członków Zwykłych,
6. Członków Wspierających,
7. Członków Honorowych.

§ 13.
1. Członkiem aktywnym stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także niemający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mający nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, zajmujący się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.
2. Członek Aktywny Stowarzyszenia:
posiada prawo do:
- udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
- czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
- korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
- noszenia odznaki członkowskiej. Jest zobowiązany do:
- stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
- posiadania członkostwa w ISSA – Information Systems Security Association.
3. O przyjęciu na członka aktywnego decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością 3/5 głosów, po otrzymaniu potwierdzenia członkostwa kandydata w ISSA Information Systems Security Association i złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Kandydatura członka jest weryfikowana przez Zarząd. Zarząd uchwałą określa procedurę weryfikacji kandydatów.
4. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia przez członka ze Stowarzyszenia – z dniem wystąpienia, automatycznie,
2) śmierci członka – z dniem śmierci, automatycznie,
3) nieopłacenia składek – na drodze uchwały podjętej przez Zarząd,
4) naruszenia przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu,
5) utraty członkostwa w ISSA - Information Systems Security Association – automatycznie z dniem utraty członkostwa w ISSA – Information Systems Security Association.
5. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu, z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 następuje z dniem określonym w uchwale Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
6. W przypadku określonym w ust. 4 pkt. 4 przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa, Zarząd wyznaczy termin wysłuchania stanowiska osoby pozbawianej członkostwa i powiadomi ją o tym terminie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem na ostatnio podany do wiadomości Zarządu adres poczty elektronicznej. Od podjętej uchwały Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia do członka uchwały Zarządu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie osoba ta jest zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Osoby studiujące na wyższych uczelniach, które udokumentowały właściwie swój status studenta (studia drugiego stopnia (magisterskie) lub studia pierwszego stopnia (inżynierskie) , mogą zostać zarejestrowane jako Członkowie Studenci. O przyjęciu na Członka Studenta decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością 3/5 głosów, po złożeniu przez kandydata pisemnej i udokumentowaniu statusu Studenta. Kandydatura członka jest weryfikowana przez Zarząd. Zarząd uchwałą określa procedurę weryfikacji kandydatów.
2. Członek Student
1) posiada prawo do:
- udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu,
- udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
- noszenia odznaki organizacyjnej.
2) jest zobowiązany do:
- stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia
- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składki członkowskiej
3. Utrata członkostwa Członka Studenta następuje z przyczyn określonych w § 13 ust 4 oraz w przypadku utraty praw studenta w trybie automatycznym.

§ 15.
1. Członkowie Społeczności CSO Council, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w Stowarzyszeniu oraz podpisały Kodeks Etyki ISSA Polska zostają automatycznie zarejestrowane na rok w Stowarzyszeniu jako Członkowie CSO Council bez  ponoszenia z tego tytułu opłat. Po upływie roku dalsze członkostwo w Stowarzyszeniu następuje zgodnie z zasadami przewidzianymi dla pozostałych grup członków.
2. Członek CSO Council:
1) posiada prawo do:
- udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu,
- udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
- noszenia odznaki organizacyjnej.
2) jest zobowiązany do:
- stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia
- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składki członkowskiej, po upływie roku czasu od rejestracji.
3. Utrata członkostwa Członka CSO Council następuje z przyczyn określonych w § 13 ust 4 p. 1, 2 lub 4.

§ 16.
1. Osoby posiadające certyfikacje organizacji zajmujących się certyfikacją osób w zakresie bezpieczeństwa informacji, mogą zostać zarejestrowane jako Członkowie Stowarzyszeni. O przyjęciu na Członka Stowarzyszonego decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością 3/5 głosów, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i udokumentowaniu posiadania właściwego certyfikatu.
2. Zarząd stowarzyszenia w trybie uchwały określi listę certyfikatów i organizacji których certyfikaty będą upoważniać do ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu. Uchwała musi zostać przyjęta większością 3/5 głosów. Lista certyfikatów jest publikowana na stronach Stowarzyszenia.
3. Członek Stowarzyszony
1) posiada prawo do:
- udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu,
- udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
- noszenia odznaki organizacyjnej.
2) jest zobowiązany do:
- stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia,
- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składki członkowskiej.
4. Utrata członkostwa Członka Stowarzyszonego następuje z przyczyn określonych w § 13 ust 4 oraz w przypadku utraty certyfikatu uprawniającego do uzyskania członkostwa.

§ 17.
1. Osoby zajmujące się zawodowo aspektami bezpieczeństwa informacji w ramach obowiązków służbowych, mogą zostać zarejestrowane jako Członkowie Zwykli. O przyjęciu na Członka Zwykłego decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością 3/5 głosów, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
2. Członek Zwykły
1) posiada prawo do:
- udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu,
- udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
- noszenia odznaki organizacyjnej.
2) jest zobowiązany do:
- stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia,
- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składki członkowskiej.
3. Utrata członkostwa Członka Zwykłego następuje z przyczyn określonych w § 13 ust 4.

§ 18.
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub inną.
2. Członek Wspierający działa osobiście lub za pośrednictwem swojego pisemnie upoważnionego przedstawiciela.
3. Członek Wspierający ma prawo do zmiany swojego przedstawiciela w okresie posiadanego członkostwa.
4. O przyjęciu na Członka Wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością 3/5 głosów. Sposób i formę przyjęcia oraz niezbędne dokumenty ustala Zarząd.
5. Członek Wspierający
1) Po wywiązaniu się z deklaracji pomocy, posiada prawo do:
- udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu
- udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
- dodatkowych świadczeń określonych w oddzielnych umowach.
2) jest zobowiązany do:
- stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia
- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
- opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z uzgodnieniami wynikającymi z ustaleń między Członkiem Wspierającym a Stowarzyszeniem.
6. Utrata członkostwa Członka Wspierającego w Stowarzyszeniu następuje w razie :
1) dobrowolnego wystąpienia przez członka ze Stowarzyszenia - z dniem wystąpienia,
2) śmierci członka lub likwidacji podmiotu będącego członkiem wspierającym,
3) niepłacenia składek – na drodze uchwały podjętej przez Zarząd,
4) pozbawienia członkostwa wskutek naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu,
5) nie wywiązywania się z deklaracji pomocy, o której mowa w ust. 1 lub nie dotrzymywania umów wiążących ze Stowarzyszeniem.
7. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu, z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt. 4) i 5) następuje z dniem określonym w uchwale Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
8. W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 4 przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa Zarząd wyznaczy termin wysłuchania stanowiska wykreślanego członka. O terminie wysłuchania Zarząd powiadomi osoby upoważnione do reprezentacji wykreślanego członka z trzydziestodniowym wyprzedzeniem na ostatnio podany do wiadomości Zarządu adres poczty elektronicznej. Od podjętej uchwały przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni daty doręczenia do członka uchwały Zarządu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie prawa Członka Wspierającego, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 ulegają zawieszeniu.

§ 19.
1. Godność Członka Honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia lub rozwoju wiedzy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jej praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
2. Członek Honorowy posiada prawo do:
- uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu;
- udziału w spotkaniach Stowarzyszenia;
- noszenia odznaki honorowej Stowarzyszenia
3. Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia
4. Utrata członkostwa Członka Honorowego następuje w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia przez członka ze Stowarzyszenia;
- śmierci członka
- pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku działania na szkodę Stowarzyszenia, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów

§ 20.
1. Członkowie opłacają składki, które ustala Zarząd. Wysokość składek dla poszczególnych form członkostwa jest ustalana indywidualnie przez Zarząd w trybie uchwały.
2. Składki opłaca się na co najmniej jeden rok z góry.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 21.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 22.
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie odbywa się na Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu na drodze uchwały, przy czym każdy pełnoprawny członek aktywny ma prawo do oddania jednego głosu.
2. Każdy członek aktywny ma prawo zgłosić kandydatów do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał, dla których statut przewiduje inne regulacje.

§ 23.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
- Z głosem stanowiącym i prawem ubiegania się o zasiadanie we władzach Stowarzyszenia – pełnoprawni Członkowie Aktywni, czyli tacy, którzy na dzień poprzedzający termin Walnego Zgromadzenia mają opłacone składki członkowskie w Stowarzyszeniu oraz w Information Systems Security Association i nie są zawieszeni w prawach członka Stowarzyszenia. Za przygotowanie i weryfikację listy osób uprawnionych do głosowania odpowiada Zarząd na podstawie prowadzonej ewidencji oraz informacji z Information Systems Security Association.
- Z głosem doradczym - Członkowie Stowarzyszeni, Członkowie Zwykli, Członkowie Studenci, Członkowie CSO Council, Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa honorowego,
7) podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
8) powoływanie komisji,
9) uchwalanie zmian statutu,
10) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia bądź jego wystąpieniu z innych organizacji krajowych lub zagranicznych,
11) powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
4. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w ust.3 pkt. 6), 7), 9) i 10) wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów osób obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, w pozostałych sprawach wymaga zwykłej większości głosów osób obecnych i uprawnionych do głosowania. W przypadku uchwał w sprawach wymienionych w ust. 3 punkt 4, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów członków obecnych na walnym zgromadzeniu spomiędzy dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.
5. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
7. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok
- udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
- w przypadku upływu kadencji, wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu Członków Aktywnych. Cel takiego Zgromadzenia powinien być podany we wniosku. Powiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu powinno być dostarczone członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej przynajmniej na czternaście dni przed terminem odbycia Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu. 
9. Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy w terminie 4 tygodni od daty podjęcia uchwały.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu.

§ 24.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 członków w tym Prezes, Sekretarz, Skarbnik oraz od dwóch do czterech członków zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd uchwala ze swojego grona funkcje przypisane do członków zarządu poza Prezesem, Sekretarzem i Skarbnikiem. Zarząd ma prawo zmiany uchwalonych funkcji w trakcie trwania kadencji.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.
4. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje z upływem kadencji, w razie śmierci, ustania członkostwa, odwołania przez Walne Zgromadzenie lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu. Jeżeli po wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu liczba pozostałych członków jest mniejsza niż 5, nowym Członkiem Zarządu zostaje osoba, która w trakcie wyborów podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia otrzymała kolejno największą liczbę głosów na to stanowisko. W przypadku braku takiej osoby zwołuje się Walne Zgromadzenie celem wyboru brakującego Członka Zarządu. W przypadku powołania nowego Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu, kadencja nowo powołanego Członka Zarządu kończy się wraz z kadencją Zarządu, do którego został powołany.
5. Członek Zarządu nie może równocześnie sprawować dwóch lub więcej funkcji w Zarządzie ani być członkiem Komisji Rewizyjnej
6. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 9 zarządzanie finansami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
3) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
4) rozstrzyganie w drodze uchwały sporów między członkami wynikających ze stosunków członkostwa w Stowarzyszeniu, a także rozpatrywanie spraw związanych z działaniem członka z naruszeniem interesów Stowarzyszenia oraz z naruszeniem przez członka Statutu,
5) Zwoływanie zebrań członków
7. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, włącznie z prawem zaciągania zobowiązań majątkowych za Stowarzyszenie, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu w działaniu łącznym z innym członkiem Zarządu lub obaj łącznie.
8. Podjęcie przez Zarząd zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przekraczających kwotę 20.000,- złotych jednorazowo lub zobowiązań przekraczających kwotę 40.000,- złotych sumarycznie w okresie trzech miesięcy, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
9. Przy podejmowaniu zobowiązań przez Zarząd powyżej 4.000,-zł niezbędna jest kontrasygnata Sekretarza. W takim wypadku, Sekretarz nie może występować przy reprezentowaniu Stowarzyszenia jako drugi członek Zarządu.
10. Zarząd w czasie trwania swojej kadencji ma prawo powołać Dyrektorów funkcyjnych w celu realizacji wybranych działań statutowych Stowarzyszenia. Dyrektorzy funkcyjni mogą być powoływani i odwoływani podczas trwania całej kadencji  Zarządu za pomocą uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Kadencja Dyrektora funkcyjnego kończy się wraz z kadencją Zarządu, przez który został powołany, jeżeli wcześniej nie został odwołany.

§ 25.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.
5. Uchwały podejmowane przez Komisję Rewizyjną zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje z upływem kadencji, w razie śmierci, ustania członkostwa, odwołania przez Walne Zgromadzenie lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej. Jeżeli po wygaśnięciu mandatu członka Komisji Rewizyjnej liczba pozostałych członków jest mniejsza niż 3, nowym członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która w trakcie wyborów podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia otrzymała kolejno największą liczbę głosów na to stanowisko. W przypadku braku takiej osoby zwołuje się Walne Zgromadzenie celem wyboru brakującego członka. W przypadku powołania nowego Członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji Zarządu, kadencja nowo powołanego Członka Komisji Rewizyjnej kończy się wraz z kadencją Komisji Rewizyjnej, do której został powołany.
7. Do Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej,
2) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu, minimum raz w roku na Zgromadzeniu poświęconym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
4) przedkładanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
8. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli, o której mowa w ust.7 pkt. 1) nie mniej niż dwa razy w roku. Sprawozdanie pokontrolne i wnioski Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.
9. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji i odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

Rozdział V
Komisje Stowarzyszenia
§ 26.
Komisje są tworzone w celu skupienia swej działalności na wybranych zagadnieniach lub w celu realizacji określonych zadań. Komisje powołuje, określa jej zadania Walne Zgromadzenie lub Zarząd. Komisję odwołuje ciało które komisję powołało.

Rozdział VI
Zebrania
§ 27.
1. Regularne zebrania członków Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku kalendarzowym.
2. Specjalne, wyjątkowe zebrania mogą być zwoływane przez członków Zarządu w każdym momencie, przy czym wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być poinformowani drogą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej z dziesięciodniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i temacie spotkania.
3. Celem regularnych zebrań członków Stowarzyszenia jest:
1) dostarczanie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
2) opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych

Rozdział VII
Majątek i gospodarka finansowa
§ 28.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów oraz z majątku Stowarzyszenia.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się dochody z działalności gospodarczej, której prowadzenie ma służyć realizacji celów statutowych. Dochody z działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia lub inne osoby z nimi związane.
3. Zarząd nadzoruje zakładanie oraz utrzymywanie kont bankowych Stowarzyszenia,
4. Do dysponowania środkami na koncie bankowym stosuje się odpowiednio postanowienia
§ 24 ust.8, 9

Rozdział VIII
Zmiana Statutu Stowarzyszenia
§ 29.
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje się w trybie § 23 ust.4.
2. Propozycja zmiany musi zostać rozesłana pocztą elektroniczną do Członków Aktywnych Stowarzyszenia na adresy będące w bazie na co najmniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym jest rozważana.
3. Walne Zgromadzenie ma prawo podjąć decyzję o wprowadzeniu innych zmian do Statutu, które wynikną z dyskusji.

Rozdział IX Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w trybie § 23 ust.4 .
2. Każdy członek Stowarzyszenia powinien zostać zawiadomiony drogą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej, na co najmniej 30 dni o Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być rozważane rozwiązanie Stowarzyszenia.
3. Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przekazany zostanie na cele charytatywne, edukacyjne lub społeczne wyznaczone przez Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie Komisja Likwidacyjna.